اجزای موتورهای کولر

موتورهای کولر با راه‌انداز مقاومتی با موتورهای خازن راه‌انداز

نقشه‌ی انفجاری الکتروموتور کولر با راه‌انداز مقاومتی: در شکل ۵۹-۸ نقشه‌ی انفجاری موتور کولر با راه‌انداز مقاومتی را که در شکل ۵۷-۸ نشان داده شده است، مشاهده می‌کنید .

اجزای موتورهای کولر با سیم‌پیچ راه‌انداز

اجزای موتورهای کولر با راه‌انداز مقاومتی با موتورهای خازن راه‌انداز مشابه هم هستند فقط، موتورهای با خازن راه‌اندازی یک عدد خازن راه‌انداز اضافه دارند. بنابراین اجزای این موتورها را مشتركا موردبررسی قرار می‌دهیم.

استاتور موتور کولر با سیم‌پیچ راه‌انداز: استاتور الکتروموتورهای کولر با سیم‌پیچ راه‌انداز مشابه شکل ۶۰-۸ است.

سیم‌پیچی استاتور موتورهای کولر با راه‌انداز مقاومتی و خازن راه‌انداز مشابه هم است و از سه قسمت بدنه، هسته و سیم‌پیچ‌ها تشکیل می‌شوند. مشخصات سیم‌پیچی استاتور این نوع موتورها در جدول ۵-۸ آمده است.

نوع الکتروموتور تک فاز القایی

جدول ۵-۸ قدرت (برحسب اسب بخار) | دور در دقیقه

 

حلقه‌های اتصال کوتاه

روتور قفسی موتور کولر با سیم‌پیچ راه‌انداز: در شکل ۶۱-۸ روتور موتور کولر با سیم‌پیچ راه‌انداز مشاهده می‌شود. به این روتور، روتور قفسی می‌گویند. زیرا میله یا هادی‌های روتور و حلقه‌های آلومینیومی دوسر روتور مطابق شکل  تشکیل یک قفس را می‌دهند. قسمت متحرک کلید گریز از مرکز هنگام راه‌اندازی موتور پس از رسیدن به دور تقریبی ٪۷۵ دور نامی روتور عمل می‌کند. عملکرد قسمت متحرک کلید سبب تغییر وضعیت پلاتین‌های کلید داخل موتور می‌شود.

قسمت متحرک کلید گریز از مرکز:

این قسمت از موتور که در شکل ۶۳-۸- الف مشاهده می‌شود، نقش عمده‌ای در راه‌اندازی و تنظیم سرعت موتور دارد. عملکرد قسمت متحرک و گریز از مرکز کلید سبب می‌شود تا سیم‌پیچ راه‌انداز در دور تند از مدار خارج شود و در سرعت کم کولر پس از راه‌اندازی و عملکرد قسمت گریز از مرکز سیم‌پیچ اصلی دور تند و سیم‌پیچ راه‌انداز از مدار خارج شده و سیم‌پیچ اصلی دور کند وارد مدار شود. در شکل ۶۳-۸- ب قسمت متحرک کلید گریز از مرکز با انگشتان دست به داخل فشار داده شده است تا عملکرد صحیح آن قابل‌مشاهده باشد.

چنان چه قسمت متحرک کلید صحیح عمل کند می‌بایست مانند شکل ۶۳-۸-ج با برداشتن انگشتان دست، سریع به وضعیت عادی آن برگردد.

درپوش سمت عقب موتور:

در شکل ۶۴-۸- الف درپوش عقب موتور، لاستیک لرزه‌گیر، سیم اتصال زمینی موتور و درپوش محافظ بوش عقب موتور مشاهده می‌شود.درپوش عقب موتور نقش مهمی در بالانس نگه‌داشتن روتور در داخل استاتور و نگه‌داری صفحه پلاتین کلید گریز از مرکز دارد. در شکل ۶۴-۸- ب صفحه پلاتین که روی در پوش عقب موتور نصب است، مشاهده می‌شود.

صفحه‌کلید گریز از مرکز

شکل ۶۴-۸- درپوش سمت عقب موتور را بدون صفحه پلاتین کلید گریز از مرکز نشان می‌دهد .

درپوش سمت محور یا جلوی موتور: دو طرف درپوش سمت محور یا جلوی موتور در شکل ۶۵-۸ مشاهده می‌شود. جنس این درپوش‌ها از آلومینیوم خشک است و بوش موتور روی آن نصب می‌شود.

در شکل ۶۵-۸- ب شیار بوش را مشاهده می‌کنید. این شیار باید همیشه در طرف بالا قرار گیرد (شکل ۶۵-۸).

قسمت سمت پولی در پوش

جهت حفاظت درپوش‌ها در مقابل رطوبت و اثرات جوی، روی آنها یک لایه رنگ زده‌شده است.

بوش‌های الکتروموتورهایی که در شکل‌های ۵۵-۸ و ۸ – ۵۶ نشان داده شده مشابه بوش‌های شکل ۶۶-۸ از جنس استیل ساخته شده است ولی قسمت‌های داخلی آنها (محل تکیه‌گاه محوری) از برنز است تا در برابر تنش‌های وارد بر آنها از استحکام کافی برخوردار باشد.

مهم

منفذ روی بوش برای قرار گرفتن نمد آغشته به روغن مخصوص است که هنگام حرکت محور روتور در داخل آن، مرتباً قسمت محور مرتبط با بوش روغن‌کاری شود.

۵۰ درپوش‌های موتور را طوری نصب کنید که منفذ و نمد داخل آنها در قسمت بالای بوش‌ها قرار گیرد تا محل تماس محور با بوش‌ها بهتر روغن‌کاری شود و از ساییدگی بوش جلوگیری کند.

سیستم روغن‌کاری بوش‌ها پر ماویک است، لذا بدین‌وسیله بوش‌ها به‌طور دائمی روغن‌کاری می‌شوند.

صفحه پلاتین کلید گریز از مرکز: در شکل ۸ – ۶۷ – الف و ب دو عدد صفحه پلاتین موتور کولر با سیم‌پیچ راه‌انداز مشاهده می‌شود.

صفحه پلاتین کلید گریز از مرکز روی درپوش سمت عقب موتور مشابه شكل ۶۷-۸- ج نصب می‌شود.

نکات مهم

سیم رابط دور تند موتور به رنگ زرد است، سر سیم این سیم رابط به فیشی از صفحه پلاتین وصل شود که علامت HI (مخفف High) دارد.

سیم رابط دور کند موتور به رنگ قرمز است، سر سیم این سیم رابط به فیشی از صفحه پلاتین که علامت LO (مخفف Low) است وصل می‌شود.

سیم رابط مشترک موتور به رنگ سبز است، سر سیم این سیم را به فیشی از صفحه پلاتین وصل کنید که کنار آن علامت COM (مخفف COMMON) است.

سیم رابط سیم‌پیچ راه‌انداز با رنگ آبی مشخص می‌شود و باید به فیشی از صفحه پلاتین وصل شود که پلاتین آن به‌صورت لحظه‌ای در مدار قرار می‌گیرد.

تنظیم فاصله‌ی بین پلاتین‌های کلید اهمیت فوق‌العاده‌ای در کار موتور دارد، بنابراین حفظ فاصله‌ی تنظیم‌شده لازم و ضروری است.

تیغه‌های متحرک صفحه پلاتین کلید گریز از مرکز بایستی تا حدی قابلیت ارتجاعی داشته باشد .

بست نگه‌دارنده‌ی موتور روی پایه: در شکل ۶۸-۸ دو عدد بست فلزی نگه‌دارنده موتور روی پایه مشاهده می‌شود.

پیچ‌های موتور:

پیچ‌های موتور که در شکل ۶۹-۸ نشان داده شده برای بستن قالپاق‌ها (درپوش‌ها) و استاتور استفاده می‌شود.

 

نکات مهم

شل و سفت بستن پیچ‌ها سبب عدم بالانس روتور در داخل استاتور شده و فاصله‌ی هوایی بین روتور و استاتور از حالت یکنواختی خارج می‌شود.

عدم بالانس روتور در داخل استاتور سبب می‌شود که موتور هنگام راه‌اندازی دیر به حرکت درآید یا اصلاً حرکت نکند .

محور روتور: محور روتور موتور کولر در برابر تنش‌های بار از استحکام بالایی برخوردار است. این محور در شکل ۷۰-۸ مشاهده می‌شود.

خازن راه‌انداز: خازن راه‌انداز که مشابه خازن‌های شکل ۷۱-۸ است با سیم‌پیچ راه‌انداز سری می‌شود. این خازن سبب می‌شود که موتور سریع‌تر به دور نامی برسد. خازن‌های راه‌انداز فقط در موتورهای ۶ اسب کولر استفاده می‌شود و مخصوص کولرهای ۷۰۰۰ است.

نکته مهم

در موتورهای با خازن راه‌انداز، سرسیم رابط سیم‌پیچ راه‌انداز به یکی از فیش‌های ترمینال خازن وصل می‌شود و توسط یک سیم رابط به رنگ آبی، ترمینال دیگر خازن به فیش پلاتینی که در صفحه‌ی پلاتین کلید گریز از مرکز به‌صورت لحظه‌ای عمل می‌کند وصل می‌شود. مقدار ظرفیت این خازن برای موتور

اسب، ۴۳۰ تا ۴۸۰ میکروفاراد با ولتاژ ۱۲۵ ولت AC است.

جزای ساختمان موتور دو دور کولر با راه‌انداز خازنی

اجزای مربوط به موتور دو دور با راه‌انداز خازنی که در شكل ۷۲-۸- الف نشان داده شده در شکل ۷۲-۸- ب مشاهده می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button