نکات ایمنی نصب کولر آبی

نصب کولر آبی

نکات ایمنی

به هنگام نصب، سرویس و راه‌اندازی کولر حتی‌الامکان از وسایل ایمنی مانند شکل ۱۵۵-۸ از دستکش و عینک استفاده کنید .

کابل چهار رشته و لوله‌ی آب‌رسانی کولر را طوری نصب کنید که تحت کشش یا به‌صورت آویزان قرار نگیرند.

هنگام صاف کردن لبه‌های کانال داخلی و خارجی کولر مشابه شکل ۱۵۶-۸ از مشتی و چکش مناسب استفاده کنید.

به قسمت‌های اضافی کانال خارجی را به‌وسیله‌ی قیچی ورق بر مناسب مطابق شکل ۱۵۷- ۸ و با احتیاط کامل ببرید.

کولر را طوری نصب کنید که مطابق شکل ۱۵۸-۸ سبب جمع شدن پارچه‌ای برزنتی نشود، زیرا لرزش و سر و صدای کولر هنگام کار به کانال خارجی و ساختمان منتقل می‌شود.

از قرار دادن پایه‌های کولر روی تخته، آن هم روی شیروانی مشابه شکل ۱۶۰-۸ خودداری کنید، چون هنگام کار دچار لرزش شده و پایه روی تخته حرکت کرده و خطرآفرین است.

از نصب کولر در مجاورت دودکش آشپزخانه مشابه شکل ۱۶۱-۸ خودداری کنید.

از عبور دادن کابل کولر از داخل کانال خارجی مشابه شكل ۱۶۲-۸ جدا پرهیز شود. زیرا عواقب خطرناکی دربی دارد .

سیم اتصال زمین را به سر سیم نصب شده روی بدنه‌ی کولر اتصال دهید .

هرگز کولری که سیم اتصال زمین آن مشابه شكل ۸ – ۱۶۳ وصل نشده است، مورداستفاده قرار ندهید، زیرا خطر برق‌گرفتگی همیشه در کمین است.

سیم رابط پمپ آب کولر را مشابه شكل ۱۶۳-۸ توسط بست نگه‌دارنده روی کولر محکم کنید.

کابل چهار رشته‌ای را مشابه شكل ۱۶۳-۸ گره نزنید، زیرا سبب کاهش عمر مفید کابل و اتصال کوتاه رشته‌های کابل می‌شود.

هرگز کابل چهار رشته‌ای دو تکه را مشابه شکل ۱۶۴-۸ مورداستفاده قرار ندهید.

از قرار دادن کابل چهار رشته‌ای مشابه شکل ۱۶۴-۸ روی پشت‌بام خودداری کنید .

هرگز سیم‌های رابط چندتکه را مشابه شكل ۱۶۵-۸ برای برق‌رسانی پمپ آب کولر مورداستفاده قرار ندهید. زیرا در اثر ریزش آب ناخالص (املاح دار) روی نوار برق، نوار برق هادی می‌شود و خطر برق‌گرفتگی وجود دارد.

درصورتی‌که کولر نصب نشده است مسیر ورودی کانال را مشابه شکل ۱۶۶- ۸ ببندید تا سبب اتلاف گرما در زمستان نشود و از سرقت جلوگیری به عمل آید .

از قرار دادن اشیا روی برزنت مشابه شكل ۱۶۷-۸ جدا پرهیز کنید.

پارچه‌ای برزنتی پاره، مشابه شكل ۱۶۷- ۸ را قبل از راه‌اندازی کولر تعویض کنید .

از نصب غیراستاندارد برزنت پارچه‌ای کولر مشابه شكل ۸ – ۱۶۸ پرهیز کنید.

در این شکل پارچه‌ای برزنتی روی کانال خارجی کشیده شده و با الیاف پلاستیکی آن را به کانال خارجی بسته‌اند .

در شکل ۱۶۹-۸ پارچه‌ای برزنتی را روی کانال خارجی به‌طور غیراستاندارد با چسب چسبانده‌اند. در اثر تابش نور آفتاب پارچه‌ای برزنتی از کانال جدا می‌شود و سبب اتلاف هوای خنک کولر می‌شود.

از نصب غیراستاندارد پارچه‌ای برزنتی و قرار دادن برزنتی و قرار دادن کابل چهار رشته اضافی و لوله‌ی پلاستیکی آب‌رسانی روی کولر مشابه شکل ۱۷۰- ۸ جدا پرهیز شود.پارچه‌ای برزنتی را طوری نصب کنید که مشابه شکل ۱۷۱- ۸ تحت کشش قرار نگیرد زیرا در اثر لرزش کولر حتماً پاره می‌شود.

پایه‌ی کولر را طوری طراحی کنید که مطابق شکل ۸ – ۱۷۲ پارچه‌ای برزنتی تا نخورد. همچنین کولر را به‌صورت تراز نصب کنید و پارچه‌ای برزنتی آن را به‌گونه‌ای انتخاب و نصب کنید که هیچ‌گونه تاخوردگی در آن مشاهده نشود و کانال خارجی دقیقاً مقابل کانال داخلی قرار گیرد.

از تعمیرات آب‌پخش‌کن که مشابه شكل ۱۷۳-۸ است خودداری کنید .

هر انشعاب آب کولر می‌بایست یک شیر فلکه داشته باشد. انشعاب‌های غیراستانداردی که مشابه شکل ۱۷۴-۸ مجهز به شیر فلکه نیستند را هرگز مورداستفاده قرار ندهید .

استفاده از شناورهای غیراستاندارد، تنظیم نادرست و عدم سرویس آنها سبب کاهش عمر مفید شناور و نقص کولر مشابه شكل ۱۷۵- ۸ می‌شود.

به انتخاب و تنظیم نادرست شناور و عدم سرویس سبب پوسیدگی بدنه‌ی کولر می‌شود که در برخی مواقع آن را به‌طور غیراساسی تعمیر می‌کنند. در شکل ۱۷۶-۸ تنظیم نادرست شناور سبب ایجاد رسوب‌های زیاد در بالای تشتک کولر شده است.

هرگز از صافی پاره شده مشابه شكل ۱۷۷-۸ استفاده نکنید. زیرا سبب مسدود شدن شیلنگ آب، سه‌راهی و آب‌پخش‌کن‌ها می‌شود و خرابی پمپ آب کولر را در پی دارد.

شیلنگ آب کولر را مشابه شکل ۱۷۸-۸ از روی صافی آب عبور ندهید. زیرا سبب تاخوردگی و معیوب شدن پمپ آب کولر می‌شود. پوشال‌ها را روی درپوش‌های کولر مرتب کنید و آب‌پخش‌کن‌ها را به‌طور صحیح نصب کنید تا از ریزش آب روی پمپ کولر مشابه شکل ۱۷۸- ۸ جلوگیری شود .

هرگز از کلاهک غیراستاندارد مشابه شکل ۱۷۹-۸ برای پمپ آب استفاده نکنید. ا د پمپ آب کولر را به‌وسیله‌ی نگه‌دارنده‌ی مناسب به بدنه‌ی کولر اتصال دهید. از قرار دادن پمپ آب در داخل تشتک مشابه شکل ۱۷۹-۸ بدون نگه‌دارنده خودداری کنید .

از نصب غیراستاندارد پمپ آب کولر، شیلنگ آب و صافی آب مشابه شکل ۱۸۰-۸ خودداری شود، زیرا سبب معیوب شدن پمپ آب و مسدود شدن مسیر آب‌رسانی کولر و خطر برق‌گرفتگی می‌شود.

هنگام سرویس کولر فیوز مینیاتوری و کلید مخصوص آن را در وضعیت قطع قرار دهید تا از خطر برق‌گرفتگی در امان باشید .

موقع بهره‌برداری از کولر، هرچند وقت یک بار با رعایت موارد ایمنی درپوش‌های کولر را بردارید و از وضعیت پمپ آب، صافی و شیلنگ آب مطابق شکل ۱۸۱-۸ بازدید به عمل آورید و در صورت مشاهده‌ی هرگونه کثیفی نسبت به برطرف کردن آن اقدام کنید .

هرچند وقت یک بار درپوش‌های کولر را بردارید و مطابق شکل ۱۸۲-۸ از وضعیت خرابی تسمه و ریزش آب روی موتور کولر مطلع شوید و نسبت به رفع معایب آن اقدام کنید.

پوشال‌های کولر را هرچند وقت یک بار ابتدا خیس کنید، سپس آن را به‌طور مرتب روی درپوش قرار دهید. هم‌چنین آب‌پخش‌کن‌ها را به‌طور دقیق تنظیم کنید تا آبی روی پروانه و یاتاقان‌ها نریزد. زیرا همان‌طور که در شکل ۸۱۸۳ مشاهده می‌شود، در اثر ریزش آب روی یاتاقان و نگه‌دارنده‌ی محور و یاتاقان رسوباتی ایجاد شده است.

ریزش آب از آب‌پخش‌کن یا پوشال روی موتور و تسمه مشابه شکل ۱۸۴-۸ سبب افزایش اصطکاک تسمه با پولی‌ها شده و سرعت پروانه‌ی کولر را کاهش می‌دهد. این امر باعث معیوب شدن موتور کولر می‌شود.

ریزش آب از سه‌راهی و آب‌پخش‌کن روی موتور پروانه مشابه شكل ۱۸۵-۸ سبب اتصال بدنه، سوختن موتور و خطر برق‌گرفتگی می‌شود .

ریزش آب روی یاتاقان‌ها مشابه شکل‌های ۱۸۶-۸ و ۱۸۷- ۸ سبب ایجاد رسوب روی محور و یاتاقان‌ها شده و گیرپاژ محور پروانه و معیوب شدن موتور پروانه را در پی دارد. سرویس به‌موقع کولر از عیوب فوق جلوگیری می‌کند.

هرگز یاتاقان‌های کولر را مشابه شکل‌های ۱۸۸-۸ و ۱۸۹- ۸ به گریس آلوده نکنید زیرا سبب خوردگی و ایجاد رسوب در یاتاقان‌ها و گیرپاژ شدن پروانه‌ی کولر می‌شود.

ما برای عایق کردن سر سیم‌ها از عایق سر سیم استفاده کنید و مشابه شكل ۱۹۰-۸ از عایق کردن سر سیم‌ها به‌وسیله‌ی نوارچسب خودداری کنید .

به هنگام نصب و تعمیرات کولر مانند شکل ۱۹۱- ۸ دریچه‌ی کولر را در حالت بسته قرار دهید تا در اثر سقوط ابزار به داخل کانال آسیبی به افراد نرسد.

درپوش‌های کولر و آب‌پخش‌کن‌ها را به‌طور صحیح نصب کنید تا سبب ریزش آب به بیرون از درپوش‌ها و زنگ‌زدگی آنها مشابه شكل ۱۹۲-۸ نشود. سرویس سالیانه‌ی کولر و تعویض پوشال‌ها از معیوب شدن کولر جلوگیری می‌کند .

درصورتی‌که سیم فاز مستقیم به ترمینال کولر وصل باشد، قبل از هرگونه استفاده از کولر نسبت به تعویض سیم فاز و نول در جعبه‌ی کلید اصلی اقدام کنید.

چنانچه ناگزیر به دست زدن به کولر قبل از تعویض سیم‌های فاز و نول هستید، حتماً از دستکش پلاستیکی مشابه شکل ۱۹۳-۸ که قدرت عایقی آن مناسب و مورد تأیید باشد استفاده کنید.

درصورتی‌که کولر در مناطق پر دود و گرد و خاک مخصوصاً در مجاور اتوبان‌ها و خیابان‌های پرترافیک نصب شده باشد، هرسال پوشال آن را که مشابه شكل ۱۹۴-۸ کثیف می‌شود، تعویض کنید. در غیر این صورت توصیه می‌شود که پوشال‌های کولر هر دو سال یک بار تعویض شود تا کیفیت هوادهی و خنک‌کنندگی کولر بهبود یابد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button